Monday, December 5, 2011

PRASEKOLAH

PENGENALAN

Wawasan pendidikan negara menjurus untuk melahirkan guru yang bertaraf dunia dan bestari.  Oleh itu kurikulum Pengajian Prasekolah ini digubal untuk menyediakan guru prasekolah yang profesional dan berketrampilan bagi menyahut cabaran tersebut.  Di samping pemupukan nilai-nilai murni, insan guru yang dilatih perlu beranjak ke arah guru yang mengamalkan budaya berfikir secara kritis,kreatif dan inovatif,serta berliterasi teknologi.  Dengan itu guru-guru yang dilatih akan dapat melahirkan generasi yang mampu menempuh cabaran dunia global dan era teknologi maklumat.
RASIONAL

Kanak-kanak merupakan aset negara yang perlu dipupuk dan dicema supaya menjadi warganegara yang dapat mendukung wawasan negara.  Setiap kanak-kanak perlu diberi peluang untuk mendapat pendidikan diperingkat prasekolah. Kegagalan menyediakan peluang  pendidikan dan memperkembangkan potensi mereka sudah pasti merugikan dan memjejaskan masa depan negara.
MATLAMAT

Sukatan Pelajaran Pengajian Prasekolah digubal untuk Kursus Diploma Perguruan Malaysia (DPM) mempunyai matlamat bagi melahirkan guru-guru prasekolah yang:
 
 •  berakhlak mulia dan bersikap positif;
 • berkemahiran melayani keperluan dan perberzaan kanak-kanak;
 • berpengetahuan tentang;
  •      kandungan kurikulum
  •      kemahiran pedagogi
  •      kemahiran ikthisas
  •      kemahiran Teknologi Maklumat;
 •  mengamalkan pembelajaran kendiri,tahap kendiri dan akses kendiri;
 • berwawasan dan berusaha untuk meningkatkan profesionalisme; dan
 • beriltizam mrncapai hasrat Falsafah Pendidikan Negara dan Wawasan 2020.
OBJEKTIF

1.    Menghayati Falsahah Pendidikan Negara dan hubungkaitnya dengan  Matlamat Pendidikan Prasekolah    

2.   Memahami prinsip dan proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak prasekolah serta kaitannya dengan proses pengajaran dan pembelajaran    

3.   Menguasai kemahiran,pendekatan,strategi,kaedah dan teknik dalam Pendidikan Prasekolah berteraskan bermain sambil belajar    

4.   Mengelola dan mengendalikan program dan aktiviti prasekolah selaras dengan keperluan kanak-kanak dan persekitaran pembelajaran mereka    

5.   Memainkan peranan sebagai penghubung antara sekolah dan rumah dengan berkesan    

6.   Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Prasekolah dan            menyediakan kanak-kanak ke Tahap 1 sekolah rendah    

7.   Membentuk insan guru yang bestari,profesional dan berketrampilan            menggunakan teknologi maklumat 
   
8.   Mengamalkan budaya berfikir secara global,proaktif,reflektif,kreatif dan inovatif 

9.   Mempraktikkan budaya kerja secara kolaboratif dan kooperatif

No comments:

Post a Comment